Service Voter AC Wise
Details of Enrolled Service Voter AC Wise
<
AC Id AC Name Enrolled Service Voter
212 NAGDA-KHACHAROD 191
213 MAHIDPUR91
214 TARANA 322
215 GHATIYA 174
216 UJJAIN NORTH 102
217 UJJAIN SOUTH 147
218 BADNAGAR 103
TOTAL 1130